Minggu, 13 November 2011

Latihan Soal 1

I. PILIHAN GANDA
1. Isi kandungan surat Al-Mukminun ayat 12-14 antara lain…
a. Allah menerangkan tentang proses kejadian manusia.
b. Allah menerangkan tentang proses kejadian alam semesta
c. Allah menjadikan kholifah dimuka bumi
d. Allah menciptakan jin dan manusia untuk menyembah kepadanya
e. Allah memerintahkan mendirikan sholat dan menunaikan zakat
2. Manusia diciptakan Allah di dunia ini memiliki dua fungsi, yaitu……..…
a. Sebagai hamba dan sebagai insan
b. Sebaggai makhluk dan sebagai penguasa
c. Sebagai hamba Allah dan sebagai kholifah.
d. Sebagai pemimpin dan mmanfaatkan bumi
e. Sebagai hamba dan kekasih Allah
3. Arti kalimat وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ adalah…
a. Menyucikan diri.
b. Berbuat kerusakan
c. Berbuat kezaliman
d. Menyusahkan diri
e. Menumpahkan darah

4. Nun mati ( نْ ) bertemu Ta ( ت ) pada kalimat harus dibaca samar dengan dengung karena merupakan bacaan…
a. Idghom
b. Idhzar
c. qalqalah
d. Ikhfa
e. Iqlab

5. Dalam surat adz-dzariyat : 56, Allah menciptakan jin dan manusia untuk…
a. Bersabar
b. Berilmu
c. Beribadah.
d. Berprestasi
e. Berkomunikasi

6. قَلُوْااََتَجْعَلُ Hukum bacaan pada huruf yang digaris bawahi adalah…
a. Ikhfa’
b. Al qomariyah
c. Mad jaiz munfasil.
d. Mad arid lissukun
e. Idghom

7. حُنَفَآءَ termasuk bacaan
a. Mad silah thowilah d. Mad thobi’i
b. Mad jaiz munfasil e. Mad layyin
c. Mad wajib mutasil.

8. (#ÿrâÉDé& $tBur Potongan ayat ini artinya
a. Kecuali supaya menyembah Allah SWT
b. Padahal mereka tidak di suruh
c. Dan mereka mendirikan sholat
d. Dan mereka menunaikan zakat
e. Itulah agama yyanng lurus

9. Percaya kepada Allah tetapi tidak mau menjalankan Nya orang ini di sebut.....
a. Kafir, tidak mau percaya kepada Allah
b. Musyrik , menyekutukan Allah
c. Fasik, amalnya rusak.
d. Munafik, bermuka dua
e. Bid’ah membuat ajaran baru
10. Ibadah adalah bertaqorrub kepada Allah swt, Taqorrub artinya
a. Selalu berdzikir kepada Allah
b. Selalu menyembah kepada Allah
c. Mendekatkan diri kepada Allah .
d. Takut terhadap siksa Allah
e. Selalu melaksanakan perintah Allah

11. Berikut ini adalah ciri-ciri manusia yang tidak ikhlas beribadah kecuali...
a. Tidak mau mendengarkan ayat-ayat Allah
b. Tidak beriman terhadap Al-Qur’an dan Injil
c. Tidak mengetahui agama yang lurus
d. Menyekutukan Allah dan tidak berbuat baik terhadap sesama manusia
e. Orang yang menjalankan ibadah tepat waktu.
12. Berikut ini yang merupakan salah satu keutamaan dan pentingnya ikhlas adalah
a. DI panjangkan umurnya
b. Terhindar dari bahaya
c. Tidak mudah di perdaya setan.
d. Agar berani dalam berjuang
e. Memperolah sanjungan orang lain
13. †ÎA$yJtBur kalimat ini artinya…
a. Hidupku
b. Ibadahkku
c. Hanya untukMu
d. Dan Matiku.
e. Amalku
14. Rukun iman ada 6,urutannya berdasarkan Al-Qur’an dan hadist adalah…
a. Iman kepada allah,Rosulullah,Malaikat Allah,,Kitab Allah,hari akhir, qodlo dan qodar
b. Iman kepada allah,Malaikat allah,kitab allah,Rosulullah,hari akhir, dan takdir.
c. Iman kepada Allah, kitab Allah, Rosulullah, malaikat Allah,hari akhir dan takdir
d. Iman kepada allah ,malaikat allah, kitab allah , rosulullah, Rosulullah, takdir dan hari kiamat
e. Iman kepadaAllah, hari kiamat, rosulullah, Malaikat Allah, Kitabullah, dan takdir
15. Arti iman menurut istilah adalah…
a. Kepercayaan seseorang terhadap sesuatu yang tampak maupun yang tidak tampak
b. Mengucapkan dengan lisan membenarkan dengan hati dan dibuktikan dengan amal perbuatan.
c. Mengucapkan kalimah syahadat, mendirikan shalat dan berpuasa pada bulan ramadhan
d. Percaya bahwa diri kita ada yang membuat,yaitu Allah
e. Kewajiban orang yang beragama harus menyembah allah
16. Keimanan seseorang yang sudah dapat berhubungan langsung kepada Allah swt, melalui hati dan jiwanya, ssehingga dia disebut arief,maka tingkatan imannya telah mencapai…
a. Imaul Bil Ilmi
b. Imanul Yakin
c. Ilmalyakin
d. Ainul yakin
e. Haqqul yaqin.

17. Perhatikan ayat Al-qur’an berikut ini… لاَاِلَهَ اِلاَّهُوَالْعَزِيْزُالْحَكِيَْمِ
Mengandung pengertian bahwa Allah swt. Memiliki asmaul husna…
a. Al-Hadi
b. Al-Gaffar
c. Al-Hakim.
d. Al-Hayyu
e. Al-Qoyyum


18. Asmaul husna berikut ini yang tidak terdapat dalam surat Al-fatihah adalah…
a. Ar-rahman
b. Ar-rahim
c. Al-malik
d. Al-ikhlas.
e. Al-hamid

19. Membuat nama dari salah satu dari asmaul husna diperebolehkan apabila…
a. Didahului dengan kata ”abdun”
b. Didahului dengan nama “Muhammad”
c. Diberi kata “abdun” sesudahnya
d. Sebelumnya ada kata yang lain
e. Diberi nama “Abdullah” sesudahnya

20. Berdasarkan Q.S al-A’raf :180 menyebut asmaul husna digunakan untuk…
a. Menyembah Allah
b. Memuji Allah
c. Memohon kepada Allah.
d. Ingat kepada Allah
e. Memanggil Allah

21. Segala macam perilaku atau perbuatan yang baik yang tampak dalam kehidupan seseorang disebut……
a. Etika
b. Kebiasaan
c. Budaya
d. Akhlaqul karimah.
e. Adat istiadat.

22. Allah lah yang menundukkan lautan supaya kapal-kapal dapat berlayar padanya dan kita dapat mencari sebagian karunia-Nya. Oleh karena itu kita hendaknya…………….
a. Beikhtiar
b. Berperilaku yang baik
c. Menundukkan alam
d. Bersyukur kepada Allah
e. Berbaik sangka kepada Allah.

23. Di bawah ini adalah ungkapan-ungkapan yang husnudzon kepada Allah, kecuali……
a. Alhamdulillah, hujan telah turun
b. Allah tidak sia-sia mencipyakan sesuatu
c. Alhamdulillah saya selamat dari kecelakaan
d. Untunglah dia tidak meninggal mskipun dia cacat.
e. Mengapa hanya saya saja yang bernasib sial.

24. Jika manusia tidak beruntung dalam memperoleh karunia Allah, hal ini bukanlah berarti allah benci kepadanya, melainkan kwualias atau kemampuanya belum maksimal. Oleh karena itu, hendaknya kita senantiasa……
a. Sabar dan tawakal serta berdoa
b. Husnudzon kepada allah.
c. Suudzon kepada Allah
d. Menyerah karena tidak ada gunanya
e. Tidak melanjtkan usahanya karena takut gagal.

25. Dan bahwasaya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ayat ini kita jumpai dalam….
a. QS. An-najm/53: 40
b. QS. An-najm/53: 38.
c. QS. Yusuf/12: 87
d. QS. Al-Jumuah/62: 10
e. QS. Al-Jumuah/62:5
26. Di bawah ini adalah hikmah husnudzon, kecuali…..
a. Hidup menjadi tenang, tenteram dan damai.
b. Hati menjadi bersih
c. Bisa meimbulkan sifat pesimis.
d. Jauh dari perselisihan atau perpecahan
e. Senantiasa bersyukur kepada Allah.
27. Berdasarkan potongan ayat ini kedudukan Al-Quran sebagai….. هُدًى لِلْمُتَّقِيْن
a. Petunjuk.
b. Peringatan
c. Tuntunan hidup
d. Perlengkapan rumah tangga
e. Pembeda antara yang haq dan yang bathil
28. Yang mendapat petunjuk dari Al-quran adalah……
a. Orang-orang yang beriman dan beramal shaleh
b. Orang-orang yang bertaqwa.
c. Orang yang mendirikn shalat dan membayar zakat
d. Orang yang bersyukur
e. Orang-orang yang senantiasa mencintai Allah dan Rasul-Nya
29. Ada tiga pokok ddalam penerapan hukum menurut al-Quran, yaitu tidak sempit, meringankan beban dan penerapannya……………….
a. Bijaksana
b. Dengan paksa
c. Sistematis dan radikal
d. Melihat kemampuan
e. Berangsur-angsur.
30. QS An-Nahl:44 menjelaskan tentang kedudukan al-hadist adalah……..
a. Sumber hukum islam yang pertama
b. Sabda Nabi Muhammad SAW
c. Sumber hukum yang kedua
d. Instruksi nabi Muhammad SAW
e. Menjelaskan ayat Al-Qur’an yang masih mujmal.
31. Ayat Al-qur’an yang sudah jelas maksudnya disebut ayat….
a. Madaniyah
b. Makiyah
c. Muhkamat.
d. Mutasyabihat
e. Kursi

32. تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا أَبَدًا ، كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ
Hadist ini menjelaskan bahwa
a. Al-Qut’an dan hadist merupakan sumber hukum islam yang autentik.
b. Bila menginginkan kebahagiaan dunia dan akhirat berpegang pada al-qur’an dan Hadist.
c. Baik al-Qur’an tanu Hadist, dua-duanya adalah wahyu dari Allah.
d. Yang diperbolehkan ditulis oleh sahabat nabi hanyalah al-Qur’an. Hadist dilarang
e. Al-qur’an sebagai sumber hukum islam yang lengkap.

33. Tuntutan Allah SWT yang berkaitan dengan perintah untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkanya atau memilih disebut……
a. Hukum halqi
b. Hukum taklifi.
c. Hukum karma
d. Manusiawi
e. Khlaqul khomsah

34. Dalam hukum Taklifi, Orang yang telah dibebani hukum disebut…
a. Khatib
b. Mualaf
c. Syahid
d. Mubaligh
e. Mukalaf.

35. Suatu ketetapan yang wajib dikerjakan oleh setiap orang muslim yang sudah terkena taklif disebut…..
a. Wajib Syar’i.
b. Wajib Aqli
c. Wajib ‘aini
d. Wajib kifayah
e. Wajib muayanah

36. Ketentuan Allah SWT yang mengandung pengertian bahwa terjadinya sesuatu merupakan sebab, syarat, atau penghalang bagi adanya suatu hukum, disebut …………….
a. Hukum taklifi
b. Hukum wad’i.
c. Hukum sebab akibat
d. Hukum nadb
e. Hukum at-tahrim

37. Perkara-perkara yang kalau terlupakan harus mengganti dengan sujud syahwi seperti lupa tidak melakukan tahiyat awal dan semacamnya, disebut dengan …………….
a. Sunnah muakad
b. Sunnah ab’at.
c. Sunnah ghoiru muakad
d. Sunnah hai’at
e. Wajib kifayah

38. Ketentuan yang disyari’atkan Allah SWT sebagai keringanan yang diberikan kepada mukallaf dalam keadaan-keadaan tertentu, disebut dengan ……..
a. Sebab
b. Azimah
c. Rukhshah.
d. Syarat
e. Mani’
39. Puasa merupakan kesempatan untuk melatih sifat-sifat berikut, kecuali
a. Kesabaran
b. Pengendalian diri
c. Hemat.
d. Kepedulian sosial
e. keikhlasan
40. Untuk mensucikan puasa romadhon dari hal hal yang tidak berguna dapat di lakukan dengan
a. Melaksanakan sholat lail
b. Membayar zakat fitrah.
c. Sholat Idul Fitri
d. Melaksanakan sholat tarawih
e. Membayar zakat mal

41. Menunaikan zakat bagi kaum muslimin yang memenuhi syarat merupakan perwujudan dari
a. Kemurahan hati muslim kepada kaum dhuafa
b. Pernyataan rasa syukur atas rizki yang di anugerahkan Allah.
c. Ketaatan kaum muslimin untuk melaksanakan yang telah di wajibkan atasnya
d. Kesiapan kaum kaya terhadap kaum dhuafa
e. Kedekatan kaum kaya dengan kaum dhuafa

42. Zakat adalah memberikan sebagin harta kepada yang berhak menerimanya apabila…….
a. Telah diminta oleh mustahik
b. Harta telah banyak
c. Harta telah melebihi kebutuhan
d. Harta itu telah sampai nisabnya.
e. Setahun dikelola

43. Zakat menurut bahasa artinya adalah……..
a. Bersih dan menyucikan.
b. Bersih dari segala noda
c. Pengampunan atau taubat
d. Pengampunan kepada Allah
e. Membersihkan atau menyelamatkan

44. Ihram ketika pelaksanaan haji termasuk…….
a. Syarat-syarat haji
b. Rukun haji.
c. Sehat
d. Sunah haji
e. Larangan dalam haji

45. Sudah menjadi kebiasaan masyarakat Arab perkotaan untuk menyusukan bayi mereka kepada orang-orang di pedesaan, dikarenakan kesejukan alamnya dan ketenangan suasananya. Muhammad kecilpun juga demikian. Wanita yang menyusui Muhammad ketika masih bayi bernama ……
a. Khadijah
b. Aminah
c. Ikrimah
d. Halimah As-sa’diyah.
e. Ummu Aiman

46. Sebagai utusan Allah Rosulullah Muhammad SAW memiliki sifat terhindar dari kesalahan dan perbuatan dosa, yang disebut………
a. Siddik
b. Amanah
c. Tabligh
d. Fathonah
e. Maksum.

47. Nabi Muhammad mendapat gelar Al-Amin, karena ……….
a. Berhasil mendamaikan orang yang bertikai
b. Berhasil memberi keadilan kepada para kepala suku yang berebut ingin mengembalikan hajar aswad ke tempat semula.
c. Memiliki akhlak yang mulia
d. Memiliki wajah yang tampan
e. Menyayangi umatnya

48. Paman Nabi yang mati-matian membela perjuangan Nabi Muhammad SAW, namun sampai wafat belum masuk Islam adalah ……….
a. Hamzah
b. Abu Sufyan
c. Abu Thalib.
d. Abu Bakar
e. Abu Jahal

49. Berikut ini adalah yang tidak termasuk factor pendorong kaum kafir quraisy menentang dakwah Nabi Muhammad SAW adalah ………
a. Persaingan berebut kekuasaan
b. Hilangnya system kasta
c. Takut akan hari berbalas
d. Hilangnya perdagangan patung
e. Rasa persaudaraan.

50. Inti ajaran Nabi Muhammad yang disampaikan, dan hal ini juga diajarkan sejak Nabi Adam AS adalah tentang …………
a. Tauhid.
b. Ibadah
c. Muamalah
d. Amar ma’ruf nahi mungkar
e. Puasa


SOAL ESSAY
1. Jelaskan dan uraikan sifat wajib Allah, Mukhalafatu Lil Hawaditsi dan Qiyamuhu Binafsihi serta sebut dan tuliskan ayat yang menunjukkan sifat wajib tersebut ?
2. Tulis dan karahatilah ayat dibawah ini kemudikan artikan kedalam bahasa Indonesia dengan baik ?
ولقدخلقنا الإنسان من سللة مّن طين ، ثمّ جعلنه نطفة في قرارمّكين ، ثمّ خلقنا النّطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسو نا العظم لحما ثمّ أنشأ نه خلقا ءاخر فتبا رك الله أحسن الخلقين ،

3. Di tinjau dari segi turunnya ayat, maka Al-Qur’an dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu ayat makiyah dan madaniyah, jelaskan 3 perbedaanya!
4. Ditinjau dari segi kwalitasnya hadits dibagi menjadi empat yaitu hadits shoheh, hasan, dho’if, dan maudzu’. Jelaskan dan uraikan dari keempat kwalitas hadits tersebut ?
5. Jelaskan pengertian hukum Taklifi kemudian sebutkan macam-macam dan bentuknya dari hukum tersebut ?

Tidak ada komentar:

Posting Komentar